SceneCenter Framework

SceneWorks Framework je riešenie pre oblasť VIZUÁLNEJ SPRÁVY MAJETKU pre potreby všeobecnej dokumentácie stavieb, budov, zariadení, technológie atď.

Tento systém zjednodušuje komunikáciu pri riešení jednotlivých detailov pomocou revolučného spôsobu vizualizácie priamo na príklade reálnych obrazových dát.

Prináša do projektu jednoznačnosť a pomáha lepšiemu pochopeniu a znalosti pre jednotlivých užívateľov.

Systém je schopný interpretovať, analyzovať a reportovať jednotlivé miesta, lokálne súvislosti a predmety správy majetku.

Predstavuje jedinečný pracovný postup, ktorý prináša nespočetné množstvo výhod rôznym organizáciám, zapojeným v projekte, v zmysle okamžitých rozhodnutí, diskusií a a návrhov na vylepšenia / opatrenia bez potreby dodatočných a opätovných nákladov spojených s návštevou miesta.

Vytvára konsenzus medzi kolegami zapojenými do projektu na konkrétnej lokalite a umožňuje efektívnu spoluprácu a rozhodovanie. Spolupracovníkom umožňuje virtuálny vstup do miesta záujmu (stavby/budovy/technologickej miestnosti…) a okamžitú výmenu a distribúciu informácií cez plochu počítača resp. tabletu.

Prostredie SceneCenter Framework ponúka:

 • Inteligentné riešenie pre virtuálny prístup miesta
 • Interpretácia, Analýza a Reporting miesta alebo budovy
 • Autorizačné nástroje pre prehliadanie miesta cez portál s online databázou
 • Organizácia čiastkových informácií pomocou kvalitného vizuálneho zobrazenia
 • Redukcia nákladov spojená s opätovnou návštevou miesta/budovy
 • Doplnkový nástroj pre BIM proces
 • Výrazné zlepšenie procesu výmeny informácií a ich jednoznačný výklad

Práve pre takýto bezošvý proces poskytuje SPHERON plnú paletu nástrojov vrátane hardvérovej technológie vo forme mobilnej vysoko kvalitnej kamery zaznamenávajúcej reálne dáta vo forme sférickej fotografie a unikátneho softvéru vyvinutého na správu vizuálnych informácií. Celý systém je automatizovaný a jednoducho použiteľný pre digitálnu dokumentáciu miesta.

hr6sge156vr81ts-compressor

Táto nová generácia technológie prehliadky a správy Virtuálneho Miesta poskytuje vysoko kvalitné vizuálne dáta a interaktívnu simuláciu existujúceho miesta/stavby/budovy/technológie.

Umožňuje virtuálny prístup k miestu a ponúka nástroje spolupráce medzi viacerými užívateľmi, ktorým poskytuje rovnaké komunikačné metódy v krátkom čase a vysoko efektívnym spôsobom.

Pridanou hodnotou tohto systému je schopnosť ponúknuť spoločné prostredie pre užívateľov, ktorý rozhodujú na základe identických vizuálnych informácií a ich grafických, popisných a mediálnych atribútov.

Sofistikované digitálne riešenie, ktoré môže byť využívané pre lokálne projekty alebo ako riešenie databázového portálu, ktoré poskytuje virtuálny prístup k projektu 24/7 z ktoréhokoľvek miesta na svete.

8s7d1r8tvr1dxtg-compressor

Tento systém je spoľahlivý a poskytuje vysoké nasadenie pre menšie spoločnosti a samozrejme aj pre štruktúrované veľké organizácie.

Vytvára centrálnu databázu vizuálnych informácií miesta/budovy s jednotlivými digitálnymi objektmi a ich atribútmi.

Dokumentačné a interpretačno-komunikatívne aspekty tohto riešenia využívajú hlavne pre:

 • Vizualizáciu a správu nebezpečných/neprístupných priestorov
 • Prieskum / Posúdenie stavu budovy/stavby/technológie
 • Report údržby a prevádzky objektu
 • Bezpečnosť s ochrana zdravia pri práci
 • Správa budov/zariadení
 • Posúdenie požiarnej bezpečnosti objektu
 • Správa poistenia majetku
 • Odvetvia archivácie a správy majetku
 • Tréningové a školiace účely
 • Bezpečnostné analýzy objektov
 • Správa technologických zariadení a  veľa ďalších

Ak sú všetky obrazové informácie raz zaznamenané a uložené v SQL databáze, môžu slúžiť a sú dostupné pre použitie definovaným užívateľom ako napríklad autorizovanému personálu s povoleným vstupom na stavbu/do objektu alebo externým dodávateľom  a zmluvným stranám a iným osobám mimo organizácie. Všetky osoby s povoleným prístupom môžu takto spolupracovať  prostredníctvom 3D grafického prostredia.

Systém je navrhnutý pre kompletný cyklus životnosti budov a stavieb od projektu cez výstavbu , údržbu a prevádzku, rekonštrukcie až po prípadnú demoláciu, tak, aby bolo v každej fáze „života objektu“ vždy možné pracovať s obrazovými 3D informáciami v reálnom čase.